UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola TEL: 05 / 662 - 64 - 60 E-MAIL: conference@fvz.upr.si
ZNANSTVENA IN STROKOVNA MEDNARODNA KONFERENCA

»ZDRAVJE STAROSTNIKOV«


17. SEPTEMBER 2021, Portorož, SloveniaNAMEN IN CILJ KONFERENCE


Namen konference je opozoriti na zdravstvene probleme starejših odraslih, predstaviti aktualne študije na tem področju in nove pristope v obravnavi starejše populacije, ki se uporabljajo v praksi. Program konference bo interdisciplinarno naravnan - z namenom izboljšanja kakovosti življenja starejših odraslih se bo osredotočil na različne vidike odpravljanja dejavnikov tveganja v skrbi za njihovo zdravje.

Poleg plenarnih predavanj ter predstavitev prispevkov aktivnih udeležencev v posameznih sekcijskih sklopih bo potekala tudi POSTER sekcija.
 
Konferenca je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, študentom, strokovnjakom iz prakse ter vsem, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok.
 
K aktivni in pasivni udeležbi na konferenci so tako vabljeni vsi, ki lahko neposredno ali posredno prispevajo k zdravju starejših odraslih.PROGRAMSKI IN ORGANIZACIJSKI ODBOR

Vodja programskega odbora

prof. dr. Nejc Šarabon,
UP Fakulteta za vede o zdravju

tel: +386 5 66 26 466

Vodja organizacijskega odbora

izr. prof. dr. Boštjan Žvanut,
UP Fakulteta za vede o zdravju

tel: +386 5 66 35 801
SEKCIJE KONFERENCE
PSIHOLOGIJA/ SOCIALA IN ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH

Staranje družbe ima močan ekonomski, socialni in vse splošno družbeni vpliv na prebivalstvo kot tudi na posameznika, saj vodi v spreminjanje družbenih razmer, ki povratno vplivajo na kakovost in učinkovitost sistemov, s katerimi družba izraža in uresničuje varstvo in skrb za starejše odrasle. Poleg fizičnih sprememb v starosti (npr. kronična in degenerativna obolenja) na zdravje starejših odraslih pomembno vplivajo tudi psihosocialni dejavniki zdravja kot so osebnost, stres, socialna mreža, bivalni pogoji, izobrazba, finančno-ekonomska situacija. Vse to lahko pri starejših odraslih povzroča čustvene stiske, znižuje kakovost življenja in negativno vpliva na njihovo duševno zdravje. Zato so za uspešno in kakovostno staranje potrebne takšne aktivnosti in spremembe na različnih ravneh družbe, ki bodo spodbujale učinkovito prilagajanje starejših odraslih na spremembe in s tem kakovostnejšo starost. PREHRANA IN ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH

Tekom življenja se naše energijske in hranilne potrebe spreminjajo, zato je upoštevanje prehranskih smernic in priporočil za starostnika poglavitnega pomena. Pravilna prehrana, vključevanje funkcionalnih živil in nutracevtikov v prehrano starostnikov je pomembno tako za ohranjanje zdravja in preprečevanja bolezni, kakor tudi za lajšanje simptomov, v kolikor se bolezen pojavi. Znotraj te sekcije bodo izpostavljeni izzivi v prehrani starostnika ter pristopi in ukrepi za izboljšanje prehranjevalnih navad z namenom izboljšanja kvalitete življenja starostnika.


TEHNOLOŠKE IN OSTALE IKT REŠITVE ZA ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH

Informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) postajajo vse bolj pomemben element v življenju starostnikov in so vse bolj zanimive tudi z vidika javnega zdravstva in socialne oskrbe. V omenjeni sekciji bodo predstavljene  raziskave na tem področju ter sodobne, starostnikom prilagojene IKT rešitve in storitve, ki omenjeni populaciji olajšajo življenje, jih aktivirajo, jim pomagajo ostati v stiku s svojci, zdravstvenim sistemom itn., pomagajo pa tudi pri preprečevanju in reagiranju ob neželenih dogodkih (npr. padci, razni alarmi). Uporaba IKT pri omenjeni populaciji lahko vpliva  na podaljšanje bivanja starostnika v svojem domačem okolju, v socialnem varstvu pa lahko olajša skrb za njih in jim naredi življenje bolj prijetno. 

FIZIOTERAPIJA IN ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH

Starejši odrasli so ranljivejši del populacije, pri kateri se potreba po fizioterapevtskih ukrepih poveča. Le-ti predstavljajo pomemben dejavnik pri ohranjanju samostojnosti in s tem prispevajo h kakovosti življenja starostnika. Za doseganje najboljših učinkov je potrebno stremeti k ustrezni in kakovostni obravnavi, ki temelji na klinični praksi, podprti z dokazi. Namen sekcije je predstaviti najnovejša znanstvena dognanja kakor tudi delitev znanj in izkušenj s področja fizioterapevtskih obravnav starejših odraslih.

GIBANJE IN ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH


Redna gibalna aktivnost starejših je nedvomno pomemben dejavnik pri preventivi in zdravljenju številnih nenalezljivih kroničnih bolezni, zagotavljanju samostojnosti ter preventivi padcev. Številni programi z gibalno/športno vsebino so se že izkazali kot učinkoviti za povečanje moči, ravnotežja in splošne zmogljivosti starostnikov. Poleg izboljšanja telesnega zdravja prinaša redna gibalna aktivnost tudi pozitivne učinke na kognitivne sposobnosti in psihološke funkcije. Čeprav vse to podpirajo številni znanstveni dokazi, se ljudje praviloma skozi leta vedno manj gibljejo, še posebej na račun manjše količine aktivnosti v prostem času. Osrednji namen te sekcije je predstavitev programov gibalne aktivnosti za starejše in njihovih učinkov na pojavnost bolezni, neodvisnost, kognitivno sposobnost in druge vidike zdravja, ter razpravljati o nadaljnjih korakih na področju gibalne aktivnosti starejših.
POMEMBNI DATUMI15. 5. 2021
PODALJŠAN datum oddaje povzetka
10. 9. 2021
PODALJŠAN datum oddaje celotnega prispevka (opcijsko)
1. 7. 2021
obvezna prijava za aktivne udeležence
10. 9. 2021
prijava za vse udeležence
17. 9. 2021
ZAČETEK KONFERENCE

PRIDOBITEV LICENČNIH TOČK ZA STROKO

ZDRAVSTVENA STROKA

Program konference bo oddan v postopek vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 

Udeleženci, ki bodo želeli pridobiti kreditne točke na Zdravniški zbornici Slovenije, bodo za dodelitev lahko zaprosili na posebnem obrazcu, s priloženim programom konference ter potrdilom o udeležbi.

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Udeležba strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju z aktivno predstavitvijo prispevka bo točkovana glede na trenutno veljavni Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4272). Točke za napredovanje v naziv pridobite s priloženim programom in potrdilom o udeležbi ter aktivni predstavitvi. 


UDELEŽENCI S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA

Strokovni delavci in strokovni sodelavci s področja socialnega varstva lahko z udeležbo na konferenci pridobijo točke za napredovanje v naziv skladno s Pravilnikom o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3628) na način, da na Socialno zbornico Slovenije predložijo potrdilo o udeležbi in program konference. Število točk se veže na število ur trajanja programa izobraževanja/ dogodka. 
ORGANIZATOR IN PARTNERJI KONFERENCE 2021


                             


 


Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate z uporabo piškotkov?